Projekty UE

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

Tytuł Projektu: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DOMI-MET Dominik Bielak
Wartość Projektu: 1 565 714,05 PLN
Wartość dofinansowania: 677 670,61 PLN
Cel Projektu: Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DOMI-MET Dominik Bielak
Planowane Efekty: Poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku